محور ده سلم به شهداد

محل اجرا: محور نهبندان
شرکت سازنده : فراسوی شرق
آدرس: خراسان رضوی نهبندان
کارفرما.
مجریشرکت فراسوی شرق
کاربریراهسازی
طول پروژه 35 کیلومتر
سال شروع 1380
سال اتمام 1383

آخرین اخبار پروژه