سد شورک شیروان

محل اجرا: شیروان
شرکت سازنده : فراسوی شرق
آدرس: خراسان رضوی – شهر شیروان
کارفرما.
کاربریسد خاکی
سال شروع1375
سال اتمام1377

آخرین اخبار پروژه