تفکیک و آماده سازی اراضی بسیجیان

محل اجرا: مشهد ممقدس
شرکت سازنده : فراسوی شرق
آدرس: خراسان رضوی – شهر مشهد
کارفرما.
کاربریسد خاکی
سال شروع1375
سال اتمام1377

آخرین اخبار پروژه