مراحل پایانی تکمیل نصب شیشه و شیدرها در ضلع جنوب غربی پروژه پدیدار
تکمیل نمای ضلع جنوبی پروژه پدیدار
تکمیل نصب شیدرها در ضلع جنوبی پروژه پدیدار با استفاده از کلایمر
تکمیل عملیات نصب و سربندی تابلوهای اصلی برق پروژه پدیدار،
شروع اجرای فلاشینگ روی کاربندی در ضلع جنوبی