گزارش پیشرفت پروژه مهر کوهسنگی


اجرای کانال پی پال و نصب لوله فلکسی جهت خروجی هوای فن کوئل
شروع اندود گچ طبقه ۷