اجرای کانال پی پال و نصب لوله فلکسی جهت خروجی هوای فن کوئل
شروع اندود گچ طبقه ۷