جمع آوری موزائیک های بام طبقه ۷
اجرای سنگ طبقه ۷ پروژه به متراژ ۶۱۶متر