اجرای کابل برگردان شبکه ۲۰ کیلوولت و مفصل
در پست دادگستری شرکت برق برای اتصال برق ۷۷۷ واحد مرکز خرید و گردشگری برج های دوقلوی مهر کوه سنگی