گزارش پیشرفت پروژه شهرک میلاد مرند


اجرای کف پوش پیاده رو در شهرک میلاد توسط مالکین با کف پوش های تولیدی کارگاه میلاد مرند
زیرسازی خیابان ۱۲متری شهرک میلاد مرند مورخه ۴۰۰.۵.۳۱
اجرای فونداسیون قطعه ۱۲۵۹ شهرک میلاد مرند مورخه ۴۰۰.۵.۳۱