عملیات قیر پاشی خیابان پل شماره یک شهرک میلاد
۱۴۰۰.۹.۲۱
عملیات قیر پاشی خیابان پل شماره یک شهرک میلاد
۱۴۰۰.۹.۲۱
اجرای آسفالت خیابان پل شماره ۱ شهرک میلاد مرند ۱۴۰۰.۹.۲۲
اجرای آسفالت خیابان پل شماره ۱ شهرک میلاد مرند ۱۴۰۰.۹.۲۲
اجرای آسفالت خیابان پل شماره ۱ شهرک میلاد مرند ۱۴۰۰.۹.۲۲
اجرای اسکلت قطعه ۱۶۲۹ و ۳۰۰۷ شهرک میلاد مورخه ۱۴۰۰.۹.۲۱
اجرای اسکلت قطعه ۱۶۲۹ و ۳۰۰۷ شهرک میلاد مورخه ۱۴۰۰.۹.۲۱
اجرای اسکلت قطعه ۱۶۲۹ و ۳۰۰۷ شهرک میلاد مورخه ۱۴۰۰.۹.۲۱
آسفالت ریزی معابر شهرک میلاد ۱۴۰۰.۹.۲۲
آسفالت ریزی معابر شهرک میلاد ۱۴۰۰.۹.۲۲
آسفالت ریزی میدان پل شماره ۱ شهرک میلاد مرند ۱۴۰۰.۹.۲۳
آسفالت ریزی میدان پل شماره ۱ شهرک میلاد مرند ۱۴۰۰.۹.۲۳
آسفالت ریزی میدان پل شماره ۱ شهرک میلاد مرند ۱۴۰۰.۹.۲۳
آسفالت ریزی میدان پل شماره ۱ شهرک میلاد مرند ۱۴۰۰.۹.۲۳
بتن ریزی ستون قطعه ۱۶۲۹ شهرک میلاد ۴۰۰.۹.۲۳
بتن ریزی ستون قطعه ۱۶۲۹ شهرک میلاد ۴۰۰.۹.۲۳
بتن ریزی ستون قطعه 3007 شهرک میلاد مرند 1400.9.23