بتن ریزی ستون های طبقه اول قطعه ۱۶۲۸
شهرک میلاد مورخه۱۴۰۰.۸.۲۶
بتن ریزی ستون های طبقه اول قطعه ۱۶۲۸
شهرک میلاد مورخه۱۴۰۰.۸.۲۶
مخلوط ریزی و کمپکت محوطه پل شماره یک شهرک میلاد مرند (١۴٠٠/٨/٢۶)
باز کردن قالبهای دیوار جانپناه پل شماره یک شهرک میلاد مرند (١۴٠٠/٨/٢۶)
اجرای جدول کاری محوطه پل شماره یک شهرک میلاد مرند (١۴٠٠/٨/٢۶)
بتن ریزی سقف قطعه ویلایی ۳۰۰۷ شهرک میلاد مورخه ۱۴۰۰.۹.۲