گزارش پیشرفت پروژه شهرک میلاد مرند


بتن ریزی فونداسیون قطعه ۱۲۵۹ شهرک میلاد مورخه ۱۴۰۰.۶.۸
اصلاح و تکمیل نواقصات جدول گذاری معابر شهرک میلاد مرند در فاز ۳و ۲مورخه ۴۰۰.۶.۱۶