اجرای انباری های طبقات منفی، پروژه ستایش، تبریز
اجرای عملیات کاشیکاری در طبقه دوم. اجرای لوله های جمع آوری در طبقه اول و احرای آجر کاری انباری ها در زیرزمین دوم برج تجاری مسکونی ستایش
اجرای داربست ضلع جنوبی، اجرای سازه فلزی الحاقی در طبقه اول بلوک A و اجرای سیمانکاری فضاهای تر جهت اجرای عایق کاری در طبقه سوم
کاشیکاری آشپزخانه طبقه اول مسکونی