اتمام بتن ریزی سقف زیرزمین دوم سازه الحاقی بلوک B به حجم ۱۵۰ متر مکعب