شروع سفیدکاری واحدهای برج ستایس
سیمانکاری نمای بیرونی خرپشته برج ستایش(۱۴۰۰/۶/۴)
اجرای بتن رمپ _۳ بلوکBالحاقی برج ستایش
ماکادام ریزی زیرزمین سوم برج ستایش
اجرای آهن کشی آسانسور ضلع شرقی برج ستایش(۱۴۰۰/۶/۱۵)
دمونتاژ تاور کرین بلوک Bبرج ستایش ۱۴۰۰.۶‌.۱۷
سیمانکاری آستر ضلع غربی برج ستایش(۱۴۰۰/۶/۲۰)
ساخت چهارچوب درب انباری ها(۱۴۰۰/۶/۲۰)