گزارش پیشرفت پروژه ستایش تبریز 1400/4/11


قالب بندی وآرماتوربندی سقف آخر قسمت اول بلوکB برج ستایش تبریز
شروع اجرای نمای برج ستایش(نمای غربی)