گزارش پیشرفت پروژه تجلی مهر شرکت افتخار خوزستان


تکمیل آجر نمای جنوبی، پروژه تجلی مهر
کچ کاری و سقف کاذب داخلي واحدهای پروژه
نمای جنوبی، پروژه تجلی مهر،