بتن ریزی رمپ زیر زمین اول به همکف(بلوک B)
اجرای سینی کابل راهرو طبقه دهم برج