گزارش پیشرفت پروژه برج ستایش تبریز در تاریخ 1400/7/11


بتن ریزی رمپ زیر زمین اول به همکف(بلوک B)
اجرای سینی کابل راهرو طبقه دهم برج