ساخت اسکلت پروژه ابوذر در انبار خیابان شهید علیمردانی
گچ ریزی محدوده گودبرداری پروژه ابوذر