ادامه آیتم قالب بندی فونداسیون پروژه ابوذر
شروع خم و برشکاری آرماتور های فونداسیون پروژه در انبار شرکت
نصب برشگیر و رنگ آمیزی تیرهای طبقات پروژه
تکمیل حفر چاه‌های زیر فونداسیون اصلی
ساخت تیر ورق های پروژه در کارگاه جوشکاری
ارسال ورق به کارگاه جوشکاری جهت ساخت تیرهای پروژه
تکمیل آرماتوربندی کف پروژه ابوذر شرکت فراسوی شرق
اجرای آرماتور شمع چاه‌های زیر فونداسیون پروژه ابوذر شرکت فراسوی شرق
اجرای آرماتوربندی شبکه فوقانی فونداسیون پروژه