اتمام قالب بندی و بتن مگر اضلاع غربی و شمالی سازه نگهبان ابوذر غفاری1400/3/23
شروع آرماتور بندی فونداسیون سازه نگهبان پروژه ابوذر غفاری1400/3/23