بتن ریزی فونداسیون پروژه ابوذر غفاری مشهد با حجم بالغ بر 270 متر مکعب در تاریخ 22 شهریور 1400 توسط همکاران محترم شرکت فراسوی شرق انجام شد

حمل آهن آلات اسکلت پروژه
شروع نصب اسکلت پروژه
نصب تیرهای اصلی پروژه
نصب اسکلت پروژه
نصب تیر ورقهای اسکلت پروژه