اجرای پایه های اطمینان زیر تیر پروژه ابوذر غفاری شرکت فراسوی شرق
تکمیل آرماتوربندی سقف شمال شرق پروژه ابوذر غفاری
پیاده سازی نقاط داکت تأسیسات پروژه ابوذر غفاری
بتن ریزی سقف زیر زمین دوم پروژه ابوذر غفاری
بتن ریزی دیوار برشی پروژه ابوذر غفاری
بازکردن قالب سقف زیرزمین دوم پروژه ابوذر غفاری
آرماتوربندی دیوار برشی پروژه ابوذر غفاری
قالب بندی سقف زیرزمین اول پروژه ابوذر غفاری
نصب تیر راه پله ضلع جنوب پروژه ابوذر غفاری

اهم فعالیت های انجام شده در واحد‌های اجرایی شرکت فراسوی شرق مورخ۱۴۰۰٫۰۹٫۰۷.

پروژه ابوذر غفاری:


1- نصب پایه اطمینان زیر سقف زیرزمین دوم
2- نصب فریم داکت
3- محکم کاری و درزبندی قالب دیوار برشی

4- بتن ریزی دیوار برشی
5- بتن ریزی سقف
6- بتن ریزی راه پله
7- اجرای پایه های اطمینان زیر سقف
8- اسپیسرگذاری شبکه آرماتور سقف
9- کاورکشی دور رمپ جهت جلوگیری از اتلاف گرمای بتن ریزی