ساخت کاور محافظ بتن پروژه ابوذر غفاری
قالب بندی دیوار برشی پروژه ابوذر غفاری
آرماتوربندی دیوار حائل ضلع غرب پروژه ابوذر غفاری
قالب بندی دیوار برشی و راه پله تراز اول پروژه ابوذر غفاری
ساخت بخش دوم اسکلت پروژه ابوذر در انبار متعلق به شرکت
شروع آرماتوربندی سقف زیرزمین اول پروژه ابوذر غفاری
آرماتوربندی رمپ ورودی پروژه ابوذر غفاری
قالب بندی دیوار حائل پروژه ابوذر غفاری