شروع آرماتور بندی دیوارهای برشی و قالب بندی سقف پروژه ابوذر غفاری