دید از نمای غربی با قابلیت رویت محدود نمای شمالی پروژه پدیدار
دید از نمای شمالی پروژه پدیدار
دید از نمای غربی پروژه پدیدار