پروژه ها

تنوع پروژه های هلدینگ

  • نمایش همه
  • مجتمع مسکونی
  • مجتمع تجاری مسکونی
  • شهرسازی و راه سازی
  • مجتمع تجاری اداری