پایان بتن ریزی آخرین پانل فونداسیون بلوک الحاقیB در تاریخ 99/11/12 به حجم 234 متر مکعب توسط همکاران محترم.