شرکت افتخار خوزستان در نظر دارد واحدهای تجاری و اداری ذیل واقع در همدان – میدان امام خمینی – خیابان شهدا – کوچه رضوی – جنب بانک آینده را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند . متقاضیان می توانند  در صورت تمایل جهت بازدید املاک حد اکثرتا روز دوشنبه مورخ 17/08/1400 از ساعت 9 الی  14  به نشانی  مذکور مراجعه نمایند. متقاضیان می بایست جهت خرید اسناد مزایده  مبلغ000/500 ریال به حساب  شماره 1016054549  به  نام شرکت افتخار خوزستان   نزد بانک تجارت شعبه دکتر شریعتی اهوازواریز و رسید آن را هنگام دریافت اسناد  مزایده تحویل نمایند .

مبلغ سپرده(ریال) قیمت پایه فروش (ریال) مشخصات کاربری
2،929،000،000      146،450،000،000     یک باب مغازه نوساز به مساحت 101 متر مربع در طبقه همکف با 2 پارکینگ تجاری
2،490،000،000 124،500،000،000 یک باب مغازه نوساز به مساحت 83 متر مربع در طبقه همکف  با 2 پارکینگ تجاری
2،430،000،000 121،500،000،000 یک باب مغازه نوساز به مساحت 81 متر مربع در طبقه همکف با 1 پارکینگ تجاری
1،488،000،000 74،400،000،000 یک باب مغازه نوساز به مساحت 48 متر مربع در طبقه همکف با 1 پارکینگ تجاری
1،092،000،000 54،600،000،000 یک واحداداری نوساز به مساحت 78 متر مربع در طبقه اول با 1 پارکینگ اداری
1،110،000،000 55،500،000،000 یک واحد اداری نوساز به مساحت 74 متر مربع در طبقه اول با 1 پارکینگ اداری
868،000،000 43،400،000،000 یک واحد اداری نوساز به مساحت 62 متر مربع در طبقه اول با 1 پارکینگ اداری
468،000،000 23،400،000،000 یک واحد اداری نوساز به مساحت 36 متر مربع در طبقه اول با 1 پارکینگ اداری
962،000،000 48،100،000،000 یک واحد اداری  نوساز به مساحت 74 متر مربع در طبقه اول با 1 پارکینگ اداری

2 درصد از مبلغ پایه می بایست بعنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب  شماره 1016054549 به  نام شرکت افتخار خوزستان   نزد بانک تجارت شعبه دکتر شریعتی اهواز واریز و یا معادل آن  چك رمزدار یا  ضمانت نامه بانکی ارائه گردد .

به پیشنهادات فاقد سپرده ، مبهم ،   کمتر از مبلغ پایه ، مشروط و نیز پیشنهاداتی که پس از انقضای مهلت اعلام شده ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

متقاضیان می بایست پیشنهاد خود را حد اکثر تا پایان وقت اداری  دوشنبه مورخ 17/08/1400  توسط پست پیشتاز به نشانی همدان – میدان امام خمینی – خیابان شهدا – کوچه رضوی – جنب بانک آینده (کدپستی 6514615655) ارسال و یا به مدیریت مالی شرکت تسلیم و رسید دریافت نمایند .

پاکات پیشنهاد ، ساعت  14 روز شنبه مورخ 22/08/1400 در محل شرکت مفتوح میگردد .

هزینه های آگهی و ارزیابی ملک بعهده برنده یا برندگان می باشد  .

درصورت انصراف برنده اول ، سپرده وی به نفع شرکت افتخار خوزستان توقیف و معامله با برنده  دوم انجام خواهد شد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های06133790141 و 09168815612 و  09123252464 (آقای الوندی ) و 95 –  02188863294 تماس  حاصل فرمایید.

 

دانلود فرم های مورد نیاز برای شرکت در مزایده:

فرم شماره 1 – مشخصات ملک

فرم شماره 2 – اطلاعات متقاضی

فرم شماره 3 – پیشنهاد قیمت