شروع عملیات دیوارچینی پروژه همدان توسط شرکت افتخار خوزستان در تاریخ 1400/1/26