شروع عملیات آهن کشی آسانسورهای برج ستایش، تبریز در تاریخ(۱۴۰۰/۵/۲۶)