جلسه تودیع و معارفه سرپرست شرکت فراسوی شرق با حضور مدیرعامل محترم هلدینگ تجلی مهر ایرانیان برگزار گردید.

در این جلسه از زحمات جناب آقای مهندس منزل آبادی تقدیر و تشکر به عمل آمد و مهندس رضا بشیر به عنوان سرپرست شرکت فراسوی شرق معرفی شد.