سخنرانی مهندس قلعه نویی مدیرعامل محترم هلدینگ
سخنرانی مهندس قلعه نویی مدیرعامل محترم هلدینگ
سخنرانی مهندس قلعه نویی مدیرعامل محترم هلدینگ
اعلام برنامه ها توسط مجری برنامه آقای جوکار
پذیرایی از میهمانان محترم
پذیرایی از میهمانان محترم
پذیرایی از میهمانان محترم
سخنرانی جناب آقای تیموری مدیر محترم حراست بنیاد تعاون بسیج
حضور جناب آقای جعفری مدیر محترم مالی هلدینگ
حضور جناب آقای پورحسینی مدیر محترم حسابرسی هلدینگ
پذیرایی از میهمانان محترم به صرف ناهار
حضور جناب آقای مهندس نانوا کناری دبیر محترم همایش
پذیرایی از میهمانان محترم به صرف ناهار
پذیرایی از میهمانان محترم به صرف ناهار
سخنرانی مهنس عطاری مدیرعامل محترم شرکت کوثر آذربایجان
سخنرانی دکتر مقدمی راد مدیرعامل محترم شرکت سازندگی انصار