برگزاری مجمع سالیانه شرکت دیلمان گیل در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸