برگزاری مجمع سالیانه شرکت افتخار خوزستان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸