بتن ریزی قسمت چهارم فنداسیون بلوک B الحاقی به حجم 160 متر مکعب در تاریخ 99/9/13 توسط همکاران محترم.با تشکر از همکاران محترم شرکت کوثر آذربایجان.