بازدید وزیر بهداشت و استاندار خراسان رضوی از بزرگترین مرکز واکسیناسیون تجمیعی کرونا در شرق کشور واقع در مرکز خرید و گردشگری برج های دوقلوی مهر کوهسنگی شرکت فراسوی شرق