بازدید از کارخانه تولید نمای خارجی پروژه پدیدار در تاریخ 99/9/12 توسط همکاران محترم.با تشکر از همکاران محترم شرکت تجلی مهر و کوشا پایدار.