در تیرماه سال 1402 طبق برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی شرکت فراسوی شرق و با حضور دکتر حیدری منش، مدیرعامل گروه شرکت های ایرانیان اطلس و مهندس بهفر، مدیرعامل هلدینگ تجلی مهر ایرانیان بازدید مفصلی از پروژه های شرکت فراسوی شرق در مشهد انجام شد.

در این بازدید، رئیس هیئت مدیره هلدینگ تجلی، جناب آقای دکتر شعبانی فرد و دکتر رباطی هم حضور داشتند.

پس از پایان بازدید ها، مهمانان در محل شرکت فراسوی شرق و با میزبانی اعضای هیئت مدیره شرکت فراسوی شرق به بحث و تبادل نظر پرداختند.