به موجب تصمیم مورخ 1402/08/14 مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، شرکت تجلی مهر ایرانیان(سهامی خاص) منحل و آقای فرهاد فرهنگی بعنوان مدیر تصفیه تعیین گردید.