تخریب وآماده سازی پروژه مسکونی ابوذر در مشهد در تاریخ 99/8/27 توسط شرکت فراسوی شرق.با تشکر از زحمات همکاران شرکت فراسو