تکمیل ساخت گریل و پله دسترسی و هندریل خرپشته
رنگ آمیزی لوله های برج های خنک کن چیلر در بام
شروع عملیات نصب درب های داخلی و نصب دستگیره ها از طبقه ششم
تکمیل نصب بازشوهای کرتین وال